Giá đỡ - Chân đế gắn ô tô, xe máy

Giá đỡ - Chân đế gắn ô tô, xe máy - Tất cả sản phẩm Giá đỡ - Chân đế gắn ô tô, xe máy
2.836 sản phẩm
Trang 1/60

[{"content": ["

L\u00e1i xe \u00f4 t\u00f4 an to\u00e0n ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u1edbi nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e1 \u0111\u1ee1 tr\u00ean \u00f4 t\u00f4

\nTr\u00ean nh\u1eefng chi\u1ebfc xe \u00f4 t\u00f4 hi\u1ec7n nay, th\u1eadt d\u1ec5 d\u00e0ng ch\u00fang ta c\u00f3 th\u1ec3 b\u1eaft g\u1eb7p b\u00f3ng d\u00e1ng c\u1ee7a nh\u1eefng chi\u1ebfc gi\u00e1 \u0111\u1ec3 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i cho \u00f4 t\u00f4, b\u1edfi l\u1ebd \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i \u0111ang tr\u1edf th\u00e0nh v\u1eadt b\u1ea5t ly th\u00e2n c\u1ee7a nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi, v\u00e0 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n v\u00ec th\u1ebf m\u00e0 n\u00f3 c\u0169ng tr\u1edf th\u00e0nh m\u1ed9t th\u1ee9 kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu ngay c\u1ea3 khi b\u1ea1n \u0111ang l\u00e1i xe. Ch\u00ednh v\u00ec th\u1ebf m\u00e0 ch\u00fang ta c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng tho\u1ea3i m\u00e1i chi\u1ebfc gi\u00e1 \u0111\u1ec3 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i cho \u00f4 t\u00f4 n\u00e0y \u0111\u1ec3 \u0111em l\u1ea1i l\u1ee3i \u00edch, v\u00e0 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n trong su\u1ed1t h\u00e0nh tr\u00ecnh. V\u1eady l\u00e0m sao \u0111\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1ed1t, th\u00edch h\u1ee3p v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u00fang nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o? H\u00e3y \u0111\u1ec3 ch\u00fang t\u00f4i tr\u1ea3 l\u1eddi cho b\u1ea1n bi\u1ebft nh\u00e9.

\n

Ti\u00eau ch\u00ed l\u1ef1a ch\u1ecdn gi\u00e1 \u0111\u1ee1 \u00f4 t\u00f4

\n- L\u1ef1a ch\u1ecdn v\u1eadt li\u1ec7u c\u1ea5u th\u00e0nh s\u1ea3n ph\u1ea9m: Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay c\u00f3 kh\u00e1 nhi\u1ec1u lo\u1ea1i gi\u00e1 \u0111\u1ec3 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i cho \u00f4 t\u00f4 kh\u00e1c nhau v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb nhi\u1ec1u lo\u1ea1i v\u1eadt li\u1ec7u v\u00f4 c\u00f9ng \u0111a d\u1ea1ng phong ph\u00fa nh\u01b0 nh\u1ef1a, cao su, kim lo\u1ea1i\u2026 V\u00ec th\u1ebf khi ch\u1ecdn gi\u00e1 \u0111\u1ee1 n\u00e0y th\u00ec b\u1ea1n n\u00ean \u01b0u ti\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u cao c\u1ea5p, \u0111i\u1ec3n h\u00ecnh nh\u01b0 c\u00e1c lo\u1ea1i nh\u1ef1a PVC, ABS, PP\u2026 hay nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m h\u1ee3p kim nh\u00f4m cao c\u1ea5p. Ch\u00fang \u0111\u1ec1u l\u00e0 nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao \u00edt b\u1ecb bi\u1ebfn d\u1ea1ng d\u01b0\u1edbi t\u00e1c \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng v\u00e0 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n cho nh\u1eefng chi\u1ebfc di \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a b\u1ea1n.\n- L\u1ef1a ch\u1ecdn d\u00f2ng thi\u1ebft k\u1ebf s\u1ea3n ph\u1ea9m: M\u1eabu thi\u1ebft k\u1ebf \u0111a d\u1ea1ng c\u1ee7a gi\u00e1 \u0111\u1ec3 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i cho \u00f4 t\u00f4 \u0111ang khi\u1ebfn cho ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng c\u1ea3m th\u1ea5y \u0111au \u0111\u1ea7u v\u00ec kh\u00f4ng bi\u1ebft n\u00ean ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0o th\u00edch h\u1ee3p nh\u1ea5t. M\u1ed7i s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ec1u c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf ri\u00eang n\u00ean l\u1eddi khuy\u00ean l\u00e0 b\u1ea1n h\u00e3y l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0o c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn v\u00e0 tr\u00f4ng ch\u1eafc ch\u1eafn m\u1ed9t ch\u00fat nh\u01b0 th\u1ebf s\u1ebd ph\u00f9 h\u1ee3p nh\u1ea5t v\u1edbi nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a b\u1ea1n.\n- K\u00edch th\u01b0\u1edbc c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m: \u0110\u00e2y c\u0169ng l\u00e0 \u0111i\u1ec1u m\u00e0 ch\u00fang ta c\u1ea7n l\u01b0u \u00fd khi ch\u1ecdn gi\u00e1 \u0111\u1ec3 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i cho \u00f4 t\u00f4. N\u1ebfu nh\u01b0 b\u1ea1n \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng nh\u1eefng chi\u1ebfc \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i thu\u1ed9c d\u00f2ng iphone th\u00ec c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn lo\u1ea1i gi\u00e1 d\u00e0nh ri\u00eang cho d\u00f2ng \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i n\u00e0y, hay b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn lo\u1ea1i gi\u00e1 \u0111a d\u1ee5ng h\u01a1n c\u00f3 th\u1ec3 co ra \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u d\u00f2ng m\u00e1y kh\u00e1c nhau. h\u01b0 th\u1ebf s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n ti\u1ebft ki\u1ec7m chi ph\u00ed v\u00e0 ph\u1ea7n n\u00e0o \u0111\u00f3 c\u0169ng khi\u1ebfn cho b\u1ea1n c\u1ea3m th\u1ea5y ti\u1ec7n d\u1ee5ng h\u01a1n, d\u00f9ng b\u1ea5t k\u1ef3 lo\u1ea1i \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i n\u00e0o c\u0169ng th\u1ea5y th\u00edch h\u1ee3p.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m: Th\u1eadt d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 mua nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e1 \u0111\u1ee1 \u00f4 t\u00f4 tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay, tuy nhi\u00ean khi mua b\u1ea1n c\u1ea7n t\u00ecm hi\u1ec3u r\u00f5 ngu\u1ed3n g\u1ed1c xu\u1ea5t x\u1ee9 c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u0169ng nh\u01b0 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u c\u1ee7a ch\u00fang, h\u00e3y \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea3n ph\u1ea9m lu\u00f4n l\u00e0 t\u1ed1t nh\u1ea5t.

\n

Gi\u00e1 \u0111\u1ee1 \u00f4 t\u00f4

\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Gi\u00e1 \u0111\u1ee1 tr\u00ean \u00f4 t\u00f4 \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb v\u1eadt li\u1ec7u nh\u1ef1a ABS an to\u00e0n cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng v\u00e0 b\u1ec1n b\u1ec9 v\u1edbi th\u1eddi gian. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, c\u00e1c tay gi\u1eef b\u00ean trong \u0111\u01b0\u1ee3c trang b\u1ecb c\u00e1c mi\u1ebfng l\u00f3t silicon d\u1ebbo gi\u00fap ch\u1ed1ng tr\u1ea7y x\u01b0\u1edbc \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i . \n\u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1eb1m t\u0103ng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m l\u00e1i xe an to\u00e0n. \n- T\u00ednh n\u0103ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf th\u00f4ng minh cho ph\u00e9p b\u1ea1n d\u1ec5 d\u00e0ng g\u1eafn v\u00e0 th\u00e1o \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i ch\u1ec9 v\u1edbi m\u1ed9t l\u1ea7n d\u1ecbch chuy\u1ec3n tay. T\u1ea7m k\u00e9o d\u00e0i, s\u1ee9c ch\u1ecbu t\u1ea3i v\u00e0 \u0111\u1ed9 \u1ed5n \u0111\u1ecbnh c\u1ee7a tay treo \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed1i \u01b0u gi\u00fap \u0111\u1ecbnh v\u1ecb \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i ho\u00e0n h\u1ea3o tr\u00ean t\u00e1p l\u00f4 ho\u1eb7c k\u00ednh ch\u1eafn gi\u00f3. C\u1ed1c h\u00fat si\u00eau m\u1ea1nh gi\u00fap g\u1eafn gi\u00e1 \u0111\u1ee1 ch\u1eafc ch\u1eafn tr\u00ean b\u1ec1 m\u1eb7t t\u00e1p l\u00f4, k\u00ednh ch\u1eafn gi\u00f3 ho\u1eb7c b\u00e0n. Gi\u00e1 \u0111\u1ee1 t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i, gi\u1eef ch\u1eafc thi\u1ebft b\u1ecb gi\u00fap b\u1ea1n l\u00e1i xe an to\u00e0n.

\n

\u0110\u1eb7t mua s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e1 \u0111\u1ee1 \u00f4 t\u00f4 t\u1ea1i SieuThiNho.com.

\nN\u1ebfu b\u1ea1n \u0111ang c\u00f3 nhu c\u1ea7u \u0111\u1eb7t mua s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e1 \u0111\u1ee1 tr\u00ean \u00f4 t\u00f4 cao c\u1ea5p th\u00ec c\u00f3 th\u1ec3 truy c\u1eadp v\u00e0o trang web SieuThiNho.com \u0111\u1ec3 t\u00ecm hi\u1ec3u v\u1ec1 nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ee7a th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u00e0y t\u1ea1i \u0111\u00e2y. SieuThiNho.com v\u1edbi \u0111\u1ed9i ng\u0169 t\u01b0 v\u1ea5n t\u1eadn t\u00ecnh v\u00e0 th\u1ee7 t\u1ee5c \u0111\u1eb7t h\u00e0ng nhanh ch\u00f3ng ti\u1ec7n l\u1ee3i ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn cho b\u1ea1n c\u1ea3m gi\u00e1c h\u00e0i l\u00f2ng v\u00e0 th\u1ecfa m\u00e3n. H\u00e3y \u0111\u1ebfn v\u1edbi SieuThiNho.com ngay b\u00e2y gi\u1edd \u0111\u1ec3 mua h\u00e0ng c\u00e1c b\u1ea1n nh\u00e9.

"], "heading": ""}]

Xu hướng Giá đỡ - Chân đế gắn ô tô, xe máy